Nasze codzienne obuwie bardzo często różni się od tego noszonego w zakładach pracy. Jest tak szczególnie w przypadku zakładów produkcyjnych, mechanicznych, gastronomii, sklepów a nawet szpitali. Podobnie jest z rolnictwem, leśnictwem oraz zakładami budowlanymi i remontowymi. Czytaj więcej »

Firmy bardzo często działając w poszczególnych segmentach rynku korzystają z rozmaitego wsparcia. Jest tak z kilku powodów. Najczęściej w grę wchodzą finanse, czas i inne oszczędności. Pomoc ze strony biur rachunkowych, księgowych, adwokatów i innych specjalistów zatrudnianych jako zewnętrzne wsparcie, zapewnia takie właśnie rozwiązania. Pod wieloma względami staje się to bardzo opłacalne. Taka pomoc potrafi znacząco obniżyć koszty działania a jednocześnie zapewnić profesjonalne wsparcie w wielu działach. Dotoczy to zarówno zawieranych umów, nabywanego sprzętu, szkoleń dla pracowników a nawet ich wyposażenia w narzędzia, odzież i inne osobiste sprzęty. Czytaj więcej »

Firmy i branże funkcjonują niekiedy w bardzo specyficznych warunkach. Wysoka lub niska temperatura oraz obecność smarów, olejów a nawet kwasów sprawiają, że należy przedsięwziąć odpowiednie zasady postępowania. Odnoszą się one do kwestii poruszania się po obiekcie, współpracy pomiędzy pracownikami a innymi osobami, przewozem rozmaitych towarów. Takie sytuacje nie są wbrew pozorom rzadkością. Widać to doskonale na przykładzie lokali gastronomicznych, ubojni oraz warsztatach mechanicznych, wulkanizacjach i rozmaitych przedsiębiorstwach. Odpowiednie zasady pozwalają minimalizować ewentualne ryzyko oraz stwarzane niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Czytaj więcej »

Chcąc zachować wysokie standardy należy zadbać o wiele elementów w firmie. Dotyczą one rozmaitych kwestii związanych najczęściej z przepisami bhp. Ich zadaniem jest zminimalizowanie niebezpiecznych sytuacji, mających wpływ na nasze zdrowie oraz życie. Całkowite wyeliminowanie wszystkich sytuacji nie jest niestety możliwe, jednak można je częściowo przewidzieć po przez szkolenia o zróżnicowanej tematyce. Dodatkowo warto ubezpieczyć się od poszczególnych wypadków, które mogą mieć miejsce w zakładzie. Czytaj więcej »

Wykonywanie obowiązków w miejscu pracy wiąże się z koniecznością dostosowania się do pewnych wymagań. Mają one bardzo zróżnicowany charakter i nawiązują do wielu dziedzin. Związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy, co sprawia, że poprawiają i podnoszą poziom zabezpieczeń. W zależności od charakteru obowiązków, pracownik narażony jest na problemy zdrowotne, urazy i innego rodzaju uszczerbki. Czytaj więcej »

Karty charakterystyki zostały uznane za integralną część systemu rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Pierwotne wymagania REACH dla kart charakterystyki zostały ponadto dostosowane do uwzględnienia zasady kart charakterystyki Globalnego Systemu Zharmonizowanego (GHS) oraz realizacji innych elementów GHS do prawodawstwa UE, które zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) poprzez aktualizację do załącznika II do zezwolenia REACH. Rozporządzenie to składa się z następujących rozdziałów: Czytaj więcej »

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powszechnie znana jako ADR, reguluje międzynarodowy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Rozpoczęty w Genewie dniu 30 września 1957 pod egidą Narodów Zjednoczonych Gospodarczej Europejskiej Komisji, najpierw wszedł w życie w dniu 29 stycznia 1968 roku. Porozumienie zostało zmodyfikowane (artykuł 14 ustęp 3) w Nowym Jorku w dniu 21 sierpnia 1975 roku, choć zmiany te weszły w życie dopiero w dniu 19 kwietnia 1985 roku. Czytaj więcej »

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów lub GHS jest międzynarodowo uzgodnionym systemem, stworzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest przeznaczony do zastąpienia różnych klasyfikacji i standardów znakowania wykorzystywany w różnych krajach za pomocą jednolitych kryteriów klasyfikacji i etykietowania na poziomie globalnym. Jej rozwój rozpoczął się na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio w 1992 roku, kiedy Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), i inne zainteresowane strony spotkali się na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czytaj więcej »

Biocydy to substancje chemiczne lub mikroorganizmy, który mogą zniechęcać, unieszkodliwiać lub wywierają działanie kontrolujące jakichkolwiek organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne środki. Produkty biobójcze są powszechnie stosowane w medycynie, rolnictwie, leśnictwie i przemyśle. Substancje i produkty biobójcze są również stosowane jako środki dezynfekcyjne, na przykład, są używane jako krótkoterminowego biobójczego uzdatniania wody przemysłowej, i jako środek odkażający w basenach. Wiele biocydów jest syntetycznych, ale klasy naturalnych produktów biobójczych, pochodzą z, np. bakterii i roślin. Czytaj więcej »