Karty charakterystyki zostały uznane za integralną część systemu rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Pierwotne wymagania REACH dla kart charakterystyki zostały ponadto dostosowane do uwzględnienia zasady kart charakterystyki Globalnego Systemu Zharmonizowanego (GHS) oraz realizacji innych elementów GHS do prawodawstwa UE, które zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) poprzez aktualizację do załącznika II do zezwolenia REACH. Rozporządzenie to składa się z następujących rozdziałów:

Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa
Identyfikacja zagrożeń
Skład / informacja o składnikach
Pierwsza pomoc
Postępowanie w przypadku pożaru
Postępowanie w przypadku uwolnienia
Transport i przechowywanie
Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Stabilność i reaktywność
Informacje toksykologiczne
Informacje ekologiczne
Postępowanie z odpadami
Informacje o transporcie
Informacje dotyczące przepisów prawnych
Inne informacje

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała wytyczne w sprawie sporządzania kart charakterystyki.

Niemiecka Federalna Gospodarka Wodna wymaga, aby substancje być oceniane na negatywny wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wody.