Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów lub GHS jest międzynarodowo uzgodnionym systemem, stworzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest przeznaczony do zastąpienia różnych klasyfikacji i standardów znakowania wykorzystywany w różnych krajach za pomocą jednolitych kryteriów klasyfikacji i etykietowania na poziomie globalnym. Jej rozwój rozpoczął się na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio w 1992 roku, kiedy Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), i inne zainteresowane strony spotkali się na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Przed GHS, który został stworzony i wdrożony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, było wiele różnych przepisów dotyczących klasyfikacji zagrożenia w pracy w różnych krajach. Podczas gdy systemy te mogą być podobne w treści i podejściu i spowodować wiele norm i klasyfikacji i etykiety dla tego samego zagrożenia w różnych krajach. Biorąc pod uwagę zakres międzynarodowego handlu substancjami chemicznymi, stworzenie podejścia było konieczne.